Jeugdwet

De gemeente gaat de zorg voor alle kinderen organiseren. Waaronder de kinderen die voorheen een indicatie in de Awbz hadden en de behandeling van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, die nu door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet) wordt betaald. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. De gemeente heeft hierin een jeugdhulpplicht. Uitgangspunt in de nieuwe wet is om goede zorg voor het kind te garanderen, door de zorg minder versnipperd aan te bieden, met minder zorgverleners per kind en per gezin, Één regisseur per kind en/of gezin.

Wie gaan er vallen onder de nieuwe jeugdwet

  • Jeugdzorg (bv. opvoed-opgroeiondersteuning)
  • Jeugd-ggz
  • Jeugd met verstandelijke beperking
  • Jeugd met lichamelijk beperking
  • Vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen
  • Ggz in het kader van jeugdstrafrecht
  • Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
  • Gesloten jeugdzorg

Kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg en kinderen die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen om zelfstandig te wonen zullen onder de Wet Langdurige Zorg gaan vallen en kinderen die verpleging nodig hebben kunnen zich wenden tot de Zorgverzekeringswet.